Zatrudnianie cudzoziemców

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców wejdą w życie już 1 lipca 2018 r. Rozszerzony katalog zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy ułatwi zatrudnianie zagranicznych pracowników w niektórych branżach. Oznacza to, że podczas zatrudniania pracowników w tych zawodach nie będzie już konieczne wykazanie, że pracodawca poszukiwał pracowników w kraju i uzyskanie od starosty informacji o braku możliwości zaspokojenia w kraju potrzeb kadrowych. Zwolnienie obejmie m. in. kierowców samochodów ciężarowych, operatorów sprzętu do robót ziemnych, programistów, murarzy, elektryków, ślusarzy, inżynierów, lekarzy ze specjalizacją II stopnia oraz pielęgniarek. Zmiany mają na celu skrócenie oczekiwania na możliwość pracowników pochodzących spoza terenu UE. Zmiany nie zwalniają z konieczności uzyskania przez cudzoziemców pozwolenia na pracę.

Prawo karne – szersze granice obrony koniecznej

Na początku roku 2018 weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu karnego w zakresie obrony koniecznej. Zgodnie z nowym przepisem nie będzie podlegała karze osoba, która przekroczyła granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu lub ogrodzonego terenu do nich przylegającego. Odpierający zamach, zgodnie z aktualnym brzmieniem kodeksu karnego, może podlegać karze jedynie, jeżeli przekroczenie przez niego granic obrony koniecznej było rażące. Określenie czy przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące należy do organów prowadzących postępowanie przygotowawcze (Policja, prokuratura) albo do sądu rozpoznającego sprawę.

Konstytucja Biznesu

W dniu 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie „Konstytucja Biznesu”. Jest to pakiet ustaw, które mają na celu uproszczenie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Nowa możliwość działalności nierejestrowej pozwala na prowadzenie drobnej działalności zarobkowej bez konieczności rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przychody z tej działalności nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponadto wprowadzono nową ulgę w składkach do ZUS. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą nie będą obowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Będą musiały opłacać jedynie składkę zdrowotną, którą można odliczyć od podatku. Powyższe zmiany powodują, iż jest to dobry czas na sprawdzenie swoich sił w biznesie bez konieczności ponoszenia dużego ryzyka. „Konstytucja Biznesu” wprowadza również szereg zmian dla osób już prowadzących działalność gospodarczą. M. in. jest to możliwość ustanowienia prokurenta przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także uszczegółowiona została zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy oraz wprowadzono możliwość zawieszenia działalności gospodarczej w sytuacji zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.