USŁUGI

ZAKRES USŁUG

 

Prawo cywilne

Świadczę pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego w zakresie roszczeń majątkowych i niemajątkowych.  Do zakresu świadczonych usług należy wydawanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów umów i ich opiniowanie, reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi w sprawach dochodzenia wierzytelności, z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, naruszenia dóbr osobistych etc.

 

Prawo karne

Prowadzę obronę w postępowaniach karnych w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniu wykonawczym. Reprezentuję pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego, również w zakresie dochodzenia naprawienia szkody wywołanej przestępstwem.

 

Prawo gospodarcze

Świadczę pomoc prawną w zakresie tworzenia spółek osobowych i spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, a także w zakresie ich przekształcania i likwidacji. Reprezentuję podmioty gospodarcze przed sądami rejestrowymi. Sporządzam dokumenty korporacyjne (projekty uchwał organów spółek, regulaminów, statutów etc.)

 

Prawo rodzinne

Reprezentuję klientów w sprawach dotyczących rozwodu, alimentów, podziału majątku, opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej. Doradztwo w zakresie sporządzania umów w zakresie ustrojów majątkowych małżeńskich, planów wychowawczych etc.

 

Prawo pracy

Prowadzę obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej (m. in. przygotowanie akt osobowych, sporządzanie świadectw pracy, regulaminów pracy i wynagradzania). Świadczę pomoc prawną przy sporządzaniu i rozwiązywaniu umów o pracę.  Reprezentuję pracowników i pracodawców w postępowaniach przed sądami powszechnymi (m. in.  przywrócenie do pracy, odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, nadgodziny).

 

Prawo administracyjne

Reprezentuję klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Przygotowuję odwołania do decyzji administracyjnych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.